دیابت

دیابت ممکن است پای شما را به طرز خطرناکی تحت تاثیر قرار دهد.این مطلب اطلاعات اولیه ای برای مراقبت از پاهایتان به شما می دهد.برای داشتن پایی سالم، باید نحوه صحیح مراقبت از آن را فرا بگیرید.