زاویه در کفش های زخم دیابتی

طراحی زاویه 15درجه در کفشهای مدل زخم انگشت باعث کاهش فشار از انگشتان و پاشنه پا میشود

دیابت

دیابت ممکن است پای شما را به طرز خطرناکی تحت تاثیر قرار دهد.این مطلب اطلاعات اولیه ای برای مراقبت از پاهایتان به شما می دهد.برای داشتن پایی سالم، باید نحوه صحیح مراقبت از آن را فرا بگیرید.